Soi Dog

อัพเดทยอดบริจาคให้มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เดือนพฤษภาคม 2564

(-/\-) สรุปยอดเงินบริจาคของ เสื้อเพื่อสังคม รอบเดือนพฤษภาคม 2564 ได้ส่งมอบให้ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย(ประเทศไทย) ทั้งสิ้น 374 บาท เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและดูแลน้องๆสุนัขที่เจ็บป่วยค่ะ

อัพเดทยอดบริจาคให้มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เดือนเมษายน 2564

(-/\-) สรุปยอดเงินบริจาคของ เสื้อเพื่อสังคม รอบเดือนเมษายน 2564 ได้ส่งมอบให้ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย(ประเทศไทย) ทั้งสิ้น 358 บาท เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและดูแลน้องๆสุนัขที่เจ็บป่วยค่ะ

อัพเดทยอดบริจาคให้มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เดือนมีนาคม 2564

(-/\-) สรุปยอดเงินบริจาคของ เสื้อเพื่อสังคม รอบเดือนมีนาคม 2564 ได้ส่งมอบให้ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย(ประเทศไทย) ทั้งสิ้น 275 บาท เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและดูแลน้องๆสุนัขที่เจ็บป่วยค่ะ

อัพเดทยอดบริจาคให้มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เดือนกุมภาพันธ์ 2564

(-/\-) สรุปยอดเงินบริจาคของ เสื้อเพื่อสังคม รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ส่งมอบให้ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย(ประเทศไทย) ทั้งสิ้น 440 บาท เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและดูแลน้องๆสุนัขที่เจ็บป่วยค่ะ

อัพเดทยอดบริจาคให้มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เดือนมกราคม 2564

(-/\-) สรุปยอดเงินบริจาคของ เสื้อเพื่อสังคม รอบเดือนมกราคม 2564 ได้ส่งมอบให้ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย(ประเทศไทย) ทั้งสิ้น 720 บาท เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและดูแลน้องๆสุนัขที่เจ็บป่วยค่ะ

อัพเดทยอดบริจาคให้มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เดือนธันวาคม 2563

(-/\-) สรุปยอดเงินบริจาคของ เสื้อเพื่อสังคม รอบเดือนธันวาคม 2563 ได้ส่งมอบให้ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย(ประเทศไทย) ทั้งสิ้น 1,071 บาท เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและดูแลน้องๆสุนัขที่เจ็บป่วยค่ะ

อัพเดทยอดบริจาคให้มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เดือนพฤศจิกายน 2563

(-/\-) สรุปยอดเงินบริจาคของ เสื้อเพื่อสังคม รอบเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้ส่งมอบให้ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย(ประเทศไทย) ทั้งสิ้น 344 บาท เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและดูแลน้องๆสุนัขที่เจ็บป่วยค่ะ

อัพเดทยอดบริจาคให้มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เดือนตุลาคม 2563

(-/\-) สรุปยอดเงินบริจาคของ เสื้อเพื่อสังคม รอบเดือนตุลาคม 2563 ได้ส่งมอบให้ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย(ประเทศไทย) ทั้งสิ้น 573 บาท เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและดูแลน้องๆสุนัขที่เจ็บป่วยค่ะ

อัพเดทยอดบริจาคให้มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เดือนกันยายน 2563

(-/\-) สรุปยอดเงินบริจาคของ เสื้อเพื่อสังคม รอบเดือนกันยายน 2563 ได้ส่งมอบให้ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย(ประเทศไทย) ทั้งสิ้น 336 บาท เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและดูแลน้องๆสุนัขที่เจ็บป่วยค่ะ

อัพเดทยอดบริจาคให้มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เดือนสิงหาคม 2563

(-/\-) สรุปยอดเงินบริจาคของ เสื้อเพื่อสังคม รอบเดือนสิงหาคม 2563 ได้ส่งมอบให้ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย(ประเทศไทย) ทั้งสิ้น 503 บาท เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและดูแลน้องๆสุนัขที่เจ็บป่วยค่ะ

1 2 3 5