วันสุนัขโลก

วันสุนัขโลก International Dog Day

วันที่ 26 สิงหาคม เป็นวันสุนัขโลก จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ผู้คนได้ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ ตระหนักถึงสุนัขที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ และส่งเสริมให้มีการเลี้ยงดูให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น